Informatieblad 2024

Hatzum 13-B, 9035 VK Dronrijp

B E S T U U R


Voorzitter: Anneke Bosma (voorzitter@poptaruters.nl)
Secretaris: Conchita den Oude – de Maillie (info@poptaruters.nl)
Penningmeester : Chantal Houbein
Kantinebeheer: Alien Okkema
Bestuurslid : Dennis Timmer
Bestuurslid: Marieke Kerkhof
Bestuurslid: Sandra de Vos
Bestuurslid: Melanie Kingma


Website: www.poptaruters.nl
Facebook: Poptaruters

 

KNHS Wedstrijdleden:
Opgeven en of stopzetten lidmaatschap voor KNHS bij
wedstrijdsecretariaat@poptaruters.nl


Opgave en opzeggingen lidmaatschap:
U kunt gebruik maken van het opgaveformulier zie map of website manege
Let op: er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand, opzeggen moet altijd schriftelijk via de e-mail ingediend ( niet via instructie) worden bij de ledenadministratie.

Voor informatie over ledenadministratie kunt u contact opnemen met ledenadministratie@poptaruters.nl
Dit betekend indien u in de huidige maand opzegt (reeds betaald), u de volgende kalendermaand nog dient te betalen. In deze opvolgende maand kunt u ook nog komen lessen.

Betaling lesgeld aan de Poptaruters:
Per 1 januari 2024 wordt ieder lid verzocht het lesgeld per automatische betaling te verrichten. U krijgt dit formulier toegestuurd samen met de mail over wanneer en wat u moet betalen aan contributie. De contributie van de 10 lessen en losse lessen moet u zelf overmaken.
Daarna gaat de contributie per maand in, en deze wordt automatisch geïncasseerd. De contributie wordt op de 1e van de maand waarin gereden wordt geïncasseerd op rekeningnummer: NL.54.RABO.03.41.70.07.89


Niet op tijd betalen van het lesgeld en dan?
Bij niet tijdige betaling, als een incasso niet lukt, wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij langdurige achterstand wordt de vordering doorgezet naar een incassobureau en kan er besloten worden dat de lessen worden stopgezet.

Indeling lessen:
Heeft u vragen over de indeling van de lessen of wilt u ruilen van lesuur dan kunt u contact opnemen met Akke Heeringa via 06-25367219 of fam.heeringa@hotmail.com.


Lesindeling
De lessen kunnen tijdens vakantieperiodes anders worden ingedeeld indien daar aanleiding voor is. De lessen zijn strikt persoonlijk, men kan zich in de les niet laten vervangen door een ander, dan wel van les ruilen. Bij ziekte, vakantie e.d. dient tijdig de instructie ingelicht te worden. De betaling van de lessen loopt door bij vakantie, ziekte enz. Bij langdurige afwezigheid kunt u contact opnemen met ledenadministratie: Ledenadministratie@poptaruters.nl zodat er eventueel een regeling getroffen kan worden. Inhalen van lessen is helaas niet mogelijk.

Lessen
Er wordt lesgegeven van maandags tot en met zaterdag;
Maandag 16.00 – 21.00 uur
Dinsdag 16.00 – 22.00 uur
Woensdag 15.00 – 21.00 uur
Donderdag 16.00 – 21.00 uur
Vrijdag 16.00 – 22.00 uur
Zaterdag 9.00 – 14.00 uur
Op zondag zijn er geen lessen.

Wanneer wordt er geen lesgegeven?
Er is geen les op:
∙ Oudejaarsdag na 18.00 uur
∙ Nieuwjaarsdag,
∙ 1ste en 2ekerstdag
∙ 1ste en 2epaasdag
∙ Goede vrijdag
∙ Koningsdag
∙ Bevrijdingsdag
∙ Hemelvaartsdag
∙ Pinksteren . Ponykamp, 17 augustus – 23 augustus. We blijven dit jaar in Dronrijp. We gaan Pony Pretdagen organiseren. Informatie volgt nog.
. Zomervakantie, van 5 augustus t/m 25 augustus is de manege gesloten.


AVG
Tijdens evenementen of lessen kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit melden bij de fotograaf. Persoonsgegevens worden bij onze vereniging alleen gebruikt voor het lidmaatschap van de Poptaruters of informatieverstrekking met betrekking tot zaken in samenhang met de vereniging de Poptaruters. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Proeflessen kinderen en volwassenen
∙ 1e10 proeflessen (eenmalig) leden € 120,00
(De 1ste 10 lessen moeten aaneengesloten weken/rijlessen gereden worden)
Lesgeld manege paard/pony
∙ Lesgeld leden € 60,00 per maand
Lesgeld eigen paard/pony∙ Lesgeld € 49,50 per maand
∙ Lesgeld wedstrijdlessen (max. 5 in de les) € 51,00 per maand
Label met eigen paard/pony
Ben je lid (d.m.v. lesrijden) van de Poptaruters dan kun je gebruik maken van onze binnen bakken voor € 60,00 euro per kwartaal.
Een label is persoonlijk en mag niet uitgeleend worden aan een andere ruiter met een eigen paard of pony. Wanneer dit geconstateerd wordt, heeft het bestuur het recht om het label in te nemen. Het labelgeld wordt in dit geval niet teruggestort.
Heb je een eigen paard/pony in stalling staan bij de Poptaruters dan kun je zonder bij te betalen de bak gebruiken om vrij te rijden. Ben je geen lid, maar wil je toch graag gebruik maken van onze bak? Dan moet je lid worden van onze vereniging voor € 50,00 per jaar. Meer Informatie over vrij rijden kunt u opvragen via info@poptaruters.nl
Een los (extra) lesuur rijden (geen proefles)
Een losse les rijden in de bestaande lessen kan. Benader de Akke Heeringa van tevoren over het verzoek tot de losse extra les om te horen of het ingepast kan worden. De kosten bedragen € 17,50 per les. Dit moet voorafgaand overgemaakt worden op de rekening van de Poptaruters o.v.v. je naam.

Regels binnen en buiten de rijbakken
∙ Tijdens de les mogen toeschouwers zich niet in de bak bevinden en dient de toegangsdeur tot de bak gesloten te blijven.
∙ De instructie draagt de verantwoordelijkheid tijdens de lessen en beslist op welke paarden/pony’s er wordt gereden.
∙ Kinderen rijden op een pony, een volwassene op een paard indien mogelijk.
∙ Het dragen van een cap en goed schoeisel is verplicht tijdens het rijden in zowel de binnen- als in de buitenbak.
∙ Het dragen van sporen is niet toegestaan voor manegepaarden/pony’s.
∙ Parkeren in de doorgang tussen de manege en het visrestaurant is niet toegestaan.
∙ Het is verboden dat personen jonger dan 16 jaar zonder begeleiding van een volwassene of aanwezigheid van de beheerder buiten de reguliere lesuren in de manege te verblijven.
∙ Het voeren van de paarden/pony’s is niet toegestaan.
∙ Voor vragen en opmerkingen kunt u zich melden bij het bestuur of
instructie.
∙ Opstijgen mag alleen in de rijbakken en onder toezicht van de instructie.
∙ In de gangen van de stallen mag u nooit het paard/pony berijden.
Regels na het rijden
● Bitten schoonspoelen.
● Zadel en hoofdstel in de zadelkamer opbergen.
● Materiaal opruimen, borstels enz.
● Stalgang aanvegen.
● Kantine netjes achterlaten.
● Na gebruik van de douche voor paarden/pony’s deze schoonmaken.

● Als laatste de manage verlaten? Doe de lichten uit en sluit de manege
goed af.
● Vrij-rijders graag binnen en buiten mest opruimen.

Gebruik rijbakken
Zonder toestemming van het bestuur is het verboden dat niet-leden vrij rijden in binnen en/of buitenbak. Leden tot 16 jaar met eigen paard/pony mogen alleen vrij rijden onder begeleiding en toezicht van hun ouder(s) en/of verzorger(s). Ook is het toegestaan dat een lid jonger dan 16 jaar zich laat begeleiden door een volwassene die niet zijn/haar ouder of verzorger is. Maar dan moet zijn/haar ouder of verzorger wel uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven dat deze begeleider de verantwoordelijkheid op zich neemt.


Wijzigingen voorbehouden 16-2-2024